C1

CAPÍTOL PRIMER
ANUNCIAR L’EVANGELI A LA NOSTRA SOCIETAT
I. EVANGELITZACIÓ I SOCIETAT
A. L’Església anuncia Crist a tots els homes i dones
1p.
Sentim el goig i la responsabilitat de fer arribar el missatge de Crist a tot el país, integrat per persones i grups molt diversos que tenen actituds i nivells ben diferents de fe i de cultura. Aquest missatge és la Bona Nova de l’amor de Déu manifestat al món per mitjà del Crist en l’Esperit (cf. Ef 1). L’Església de la Tarraconense reunida en Concili, en comunió amb l’Església Universal, que és —en Crist— «un senyal i instrument de la unió íntima amb Déu i de la unitat de tot el llinatge humà» (LG 1), cal que manifesti una vegada més que «el goig i l’esperança, el plor i l’angoixa de l’home contemporani, sobretot els dels pobres i de tota mena d’afligits, són també goig i esperança, plor i angoixa dels deixebles de Crist» (GS 1).
Per això volem que el nostre llenguatge oral i escrit sigui senzill, clar, adaptat i entenedor, traspassat per aquella llum que porta l’alegria als cors i que els abrusa en descobrir Crist, mestre i Senyor (cf. Lc 24,32).
Per altra banda, la convicció que no hi pot haver veritable evangelització sense el testimoniatge que té com a condició la unitat dels cristians, com a ànima l’amor de Jesucrist i com a cos l’atenció i la donació solidària als necessitats, als pobres i als marginats, és viscuda per nosaltres com un important signe dels temps. És per això que volem que la nostra fe es manifesti en l’esperança i es realitzi en l’amor.
a) Caràcter secular i plural de la societat catalana
Sentim el goig d’anunciar l’Evangeli del regne de Déu, i el vivim en la nostra societat concreta, marcada per la secularització i pel pluralisme, i en la preparació del nou mil·lenni que ja és aquí.
La secularització i el pluralisme impliquen una sèrie de conseqüències. Entre les positives s’hi compten l’absència de pressió religiosa o irreligiosa per part dels estats, amb un sentit de tolerància generalitzada, i la convicció que l’Església no ha de dominar el món sinó que hi ha d’aportar les energies religioses de la fe, de l’esperança i de l’amor, cosa que significa, però, pèrdua d’influència social i de poder. Entre les conseqüències negatives s’hi comptem la dificultat d’especificar el rol públic de l’Església en les societats modernes, dificultat que s’accentua quan hom oblida la mediació necessària entre fe i societat que és la comunitat de la fe. Altres conseqüències negatives són la ignorància i l’indiferentisme religiós, que actuen com un element d’erosió de la mateixa dimensió comunitària de la fe. Tot això incideix finalment en una forta tendència a la pura privatització de la fe.
b) Conseqüències pel que fa a l’evangelització
La primera actitud davant aquesta situació demana que el Concili Provincial Tarraconense assumeixi el context social en què es mou la fe cristiana. Una segona actitud la suggereix el mateix Jesús: «No he vingut a condemnar el món sinó a salvar-lo» (Jn 12,47). L’Església no ha de condemnar el món que el Fill de Déu ha vingut a salvar, sinó que ha d’acceptar i d’estimar la societat actual perquè és la nostra i perquè, en ella, les dones i els homes de bona voluntat malden per descobrir la veritat i el bé.
Dit en termes senzills: l’Església vol oferir Jesucrist a la societat sense cap coacció i ajudar a viure la fe i l’amor als fidels, però no pretén pas de tutelar o reconquerir el món i la cultura amb el pur domini de mitjans mundans (cf. GS 42). Això no significa que la figura de l’Església hagi de ser culturalment irrellevant, ja que la fe veritable tendeix a expressar-se com a cultura humana i humanitzadora (inculturació).
Cal, doncs, un profund respecte envers tots aquells que no comparteixen les nostres conviccions. Aquí s’inscriu la petició de perdó pels fets que els cristians hem dut a terme quan ens hem mostrat incomprensius, intolerants, excloents o violents amb opcions diferents de les nostres.
Cal també afirmar la nostra voluntat permanent d’arrelament al país, tot fent nostres les afirmacions del document Arrels cristianes de Catalunya. Expressem el nostre desig de pau i de reconciliació civil i religiosa. Així es descarta un esperit d’evangelització feta des del poder, d’una manera que arribés a eclipsar les energies de la Paraula i de l’Esperit de Déu. Només així serà possible que propostes concretes no siguin interpretades com a signes d’una voluntat de control de la societat o de les persones o com a actes de pura afirmació institucional.
c) El Concili està cridat a ser reconciliació generosa de grups i de tendències
Estem d’acord amb el principi que la reconciliació comença per assumir tota la realitat de l’Església sense mútues exclusions. Per tant, cal reconèixer i acceptar la pluralitat interna que ens enriqueix recíprocament: l’Església és una i pluriforme, no pas monolítica.
Cal, en concret, que s’acceptin mútuament les distintes concepcions i models d’evangelització: la dels qui cerquen la renovació en la certesa i en la seguretat, pel que fa a la formulació de la doctrina, a la disciplina o al culte, i la dels qui cerquen la renovació en el risc de l’aventura humana. Cal aquí evitar dos esculls: fer com si aquestes diferències no existissin i fer per manera que algun d’aquests dos pols s’imposi com a posició oficial del Concili.
Per a reconèixer i acceptar la pluralitat existent, cal que els qui se senten més propers a alguns d’aquests pols sàpiguen aprendre dels altres, sense caure en l’autodissolució ni en la pèrdua de la identitat cristiana, i sense adoptar actituds de domini o de tancament en una pura posició defensiva. L’objectiu comú és —sense sentir-se superiors els uns als altres— caminar vers la renovació de la vida cristiana, tot mantenint les certeses que ens ha transmès la Tradició de la fe.
De cara a la comunió pròpia de l’Església local o particular i a la tasca d’edificar comunitats cristianes, el Concili Provincial Tarraconense, per tant, fa una crida àmplia i cordial a tots els qui, havent rebut el do de la fe, volen mantenir-se en la comunió eclesial i desitgen portar el nom de Crist als qui el desconeixen. Volem sentir-nos units en la pregària, en el camí vers la plena unitat en el Crist i en la tasca comuna d’oferir la seva paraula i el seu amor a un món que el desconeix.
d) Què és evangelitzar
Caldria dir ara què entenem per evangelitzar, per tal de passar tot seguit a contemplar els qui han de ser evangelitzats, els subjectes de l’evangelització i els mitjans.
«Anunciar Crist a aquells qui el desconeixen» és el resum de tot el que entenem per evangelitzar, que, segons Pau VI és un veritable procés: «Renovació de la humanitat, testimoniatge, anunci explícit de Jesucrist, adhesió del cor, entrada a la comunitat, acolliment dels signes [sacramentals], iniciatives apostòliques» (EN 24).
Tot intent de definició de l’evangelització, però, ens deixa insatisfets, concretament per dos motius:
En primer lloc, perquè en l’evangelització, a més dels subjectes i dels mitjans humans, hi intervenen principalment la força de la Paraula i de l’Esperit de Déu. Per això, és des de l’experiència personal i comunitària de la salvació de Déu, que comunica pau, serenor i goig profunds, en confluència amb el dolor i amb el pes del viure humà, que podrem esdevenir encomanadors de la bona notícia als homes i dones amb els quals la vida ens fa trobadissos. Per això cal descobrir, contemplar, estimar, agrair i celebrar la presència i l’obra de Déu en cada persona, que es dóna abans que nosaltres hi arribem. Aquest reconeixement de la iniciativa gratuïta de Déu podria apaivagar el neguit que neix del nostre protagonisme errat.
En segon lloc, perquè el fet de l’evangelització no és un mer procés mecànic de donar i rebre: l’evangelització brolla allà on s’estableix l’encontre entre persones, amb una relació positiva i amb una comunicació interpersonal. «Quan hi ha caritat i amor» s’obre la porta a la bona notícia que ve de Déu.
Per això, fidels a les veus d’aquest Concili i a les de l’Etapa Diocesana de Reflexió, podem dir que evangelitzar és descobrir en el cor de cada dona i de cada home l’acció i l’escalf de l’Esperit; és establir les mediacions oportunes per tal que les persones senzilles, i tal vegada afligides, puguin trobar-se amb Déu. Evangelitzar és ajudar a refer l’experiència de Déu de molta gent allunyada, experiència que està intrínsecament lligada a l’amor als germans i, per tant, a aquella opció preferent pels pobres i per la justícia que fou distintiu del Messies Jesús.
e) L’opció per la comunitat
És per això que ens volem comprometre encara més a favor de la comunitat cristiana, capaç de relació i de diàleg amb la gent que desconeix Crist, a la qual pot oferir un acolliment cordial que és el rostre viu i concret del missatge evangèlic. L’aposta per la comunitat de fe viva no és pas per entotsolar-nos en les estructures de l’Església, sinó perquè elles siguin una mediació cada cop més oberta entre Déu Pare i els homes i dones que Déu estima. Voldríem que la Paraula i l’Esperit de Déu poguessin actuar amb tota la seva força. Qui rep aquests dons lliurement queda incorporat a la comunitat de la fe, tot aportant-hi els carismes amb què l’Esperit Sant l’ha dotat, i també les seves maneres de ser amb l’especificitat pròpia del poble al qual pertany el creient.
D’aquesta manera s’il·lumina el procés de l’evangelització com el de participar en les riqueses del Crist. Aquest procés pren com a pauta el que es diu en els Fets dels Apòstols 2,42: «Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries.» Hi ha evangelització quan hom comença a freqüentar la pregària de la comunitat; quan participa amb fruit en la celebració de l’Eucaristia, per exemple tot aprofundint el sentit de l’Evangeli o tot creient que Crist es lliura per comunicar la seva vida divina; quan aprofundeix la fe de forma suficient per viure cristianament en el món (ací se situa la formació catequètica i espiritual), i quan, lluny de prendre la comunitat com un feu o empresa propis, fa l’aprenentatge de l’amor fratern i solidari amb els necessitats, amb els malalts o amb els marginats.
El Concili urgeix, per tant, la revitalització, la vertebració i l’articulació de totes les comunitats cristianes, les quals tenen com a centre la persona de Jesucrist, per tal que siguin evangelitzadores i evangelitzades: acollidores, fidels a la missió d’ajudar gent molt diversa a refer la seva experiència de Déu, humils, fraternes i obertes a les altres comunitats.
B. Els creients allunyats
2.
A l’interior de l’Església local, i a l’entorn del bisbe, que és el testimoni de la fe apostòlica, són subjectes de l’evangelització els preveres i els diaques i totes aquelles persones que proclamen la bona notícia del Crist mitjançant la paraula i el testimoni d’amor fratern. Tot batejat s’ha de sentir cridat a aquesta proclamació. Per tant, el Concili Provincial Tarraconense insta les nostres Esglésies i tots els seus membres que, mitjançant la predicació ordinària i extraordinària, les celebracions litúrgiques, la seva presència en els mitjans de comunicació social, l’acció comunicativa de laics competents i el testimoniatge de la caritat que intenta donar resposta a les necessitats de la gent, assumeixin la missió d’anunciar la salvació de Crist, tot il·luminant amb la fe i amb l’esperança les grans qüestions de l’existència, a les quals sols l’amor de Crist pot donar sentit ple.
3p.
El Concili se sent interpel·lat pel distanciament mutu entre l’Església i molts dels homes i dones del nostre país, tant si es tracta d’indiferents com de practicants ocasionals. Per això recomana als centres de teologia i de pastoral l’estudi d’aquests processos i de les seves causes i conseqüències.
S’estudiaran, com més aviat millor, les causes derivades dels canvis de població —com ara les migracions internes—, les que es puguin atribuir a deficiències dels propis cristians o de les maneres de fer eclesiàstiques, i també les que deriven del procés de secularització de la societat. Cada comunitat prendrà consciència dels processos d’allunyament que l’afectin, per tal d’actuar en conseqüència.
4.
El Concili demana als pastors de parròquies, de comunitats i de moviments, i a tots els qui estan en missió en el món obrer, de la salut, de l’ensenyament, etc., que en totes les circumstàncies en què entrin en contacte amb els practicants ocasionals o amb els no practicants (en activitats parroquials, en la preparació i celebració dels sagraments, en les exèquies i en tot tracte personal) anunciïn Jesucrist salvador amb un gest i amb un llenguatge capaços de comunicar la tendresa i l’amor de Déu.
5.
El Concili invita cada cristià a comunicar el Crist ressuscitat als homes i dones del seu entorn a través del testimoniatge i de la paraula, i encoratja tots els creients, grups eclesials i moviments especialitzats a continuar la tasca de l’evangelització del seu propi medi. El cristià ha d’aportar a la nostra societat un estil de vida sobri, solidari, amb una visió positiva del nostre poble, d’alegria que es comunica, de gratuïtat, de compromís i de participació en la vida associativa i política, i també de llibertat davant els nous ídols socials.
C. El carisma de la vida religiosa i l’evangelització
6p.
El Concili Provincial Tarraconense agraeix a Déu el do de la vida religiosa, que enriqueix evangèlicament les nostres Esglésies amb la seva presència i activitat. Exhorta els religiosos i les religioses a mantenir-se fidels en el seguiment radical de Crist, amb el carisma específic de la pròpia vocació com a manera peculiar de contribuir a la santificació de la pròpia Església i a l’evangelització del món. El Concili veu la vida comunitària de les religioses i dels religiosos com un signe visible de la comunió eclesial, i els demana que aprofundeixin aquesta comunió en tots els nivells possibles: participant més en la vida i en la pastoral de les Esglésies locals, arrelant-se més decididament en la pastoral del nostre país i en la seva cultura, fent gestos concrets de comunicació entre congregacions, sempre salvant el caràcter, el fi i les lleis fundacionals de cada institut (cf. CIC: c. 680). Veu necessari que el carisma de la vida religiosa sigui més conegut i valorat dins les Esglésies diocesanes. Per això, cal tenir-la present en els plans d’estudis teològics i en tota l’acció pastoral. El Secretariat Interdiocesà de Relació Bisbes i Religiosos (SIRBIR) és un instrument adequat per a aprofundir la comunió i per a concretar línies de corresponsabilitat.
D. La catequesi dins la missió evangelitzadora de l’Església
7vp.
El Concili Provincial Tarraconense valora les constatacions i propostes del I Congrés de Catequesi de Catalunya i les Illes i, d’una manera especial, fa seva la proposta primera del Congrés esmentat, que demana la creació d’un projecte global de catequesi per a les diòcesis de Catalunya.
Aquest projecte global ha de contemplar aquests punts essencials:
– La catequesi per a les grans etapes de la vida s’ha d’organitzar com un procés catequètic.
– La catequesi d’adults és la forma principal de la catequesi, la qual cosa reclama que es redacti un catecisme d’adults.
– Es demana una formació completa, actualitzada i permanent dels catequistes.
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi és l’organisme adequat per a l’elaboració de l’esmentat projecte, el qual, un cop aprovat per la Conferència Episcopal Tarraconense, cada bisbe decidirà d’aplicar-lo a la seva diòcesi, als arxiprestats i a les parròquies.
E. L’escola catòlica i els catòlics en l’escola pública
8.
El Concili Provincial Tarraconense demana que les nostres diòcesis donin suport i potenciïn a fons l’escola catòlica, ja que és un espai d’educació i de formació d’infants, d’adolescents i de joves i un lloc important d’evangelització no sols de cara als alumnes sinó també de cara a les seves famílies. Que també es presti el mateix suport als professors catòlics que treballen a les escoles públiques i a les privades no confessionals.
9.
El Concili insta que les escoles catòliques estiguin degudament arrelades al país i a la seva cultura. També demana que s’articuli millor la pastoral de les escoles catòliques amb la pastoral de joventut i amb la catequesi de l’Església local, en relació profunda i orgànica amb la pastoral diocesana. Per això, les escoles catòliques estaran en relació amb les parròquies, amb les comunitats i amb els moviments apostòlics en el marc dels arxiprestats o de les zones pastorals, per tal de garantir la complementarietat i la continuïtat en l’acció pastoral.
10
Els nostres bisbats, a través del Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya, de les delegacions diocesanes d’ensenyament, i en col·laboració amb els Centres de Teologia i de Pastoral i de les congregacions religioses dedicades a l’ensenyament, dissenyaran i desenvoluparan un programa de formació adreçat als professors de religió, als mestres i als professors catòlics que ho desitgin.
F. Informació religiosa a les escoles i instituts
11.
El Concili Provincial Tarraconense exhorta els pares dels alumnes a demanar classe de religió catòlica per als seus fills, ja que és una manera ordinària i normal de complir el deure que tenen els pares cristians envers l’educació cristiana dels seus fills, a més d’ésser un dret fonamental reconegut per la Constitució (CE 27, 3).
Exhorta també els bisbats a vetllar per la qualitat de la classe de religió en tots els centres d’ensenyament, i encoratja les corresponents entitats culturals i acadèmiques d’Església a col·laborar en la recerca, en la investigació i en l’anàlisi sobre el fet religiós i sobre la seva didàctica.
El Concili, en vista de la creixent desinformació sobre el fet religiós que afecta la població escolar del nostre país, demana a la corresponent Administració educativa que els alumnes de tots els nivells educatius no universitaris rebin la deguda informació sobre el fet religiós i la cultura cristiana i sobre la seva incidència en la història, en l’art i en els costums del nostre país. Demana també que l’ordenació curricular dels ensenyaments en els diferents nivells educatius faciliti la lliure opció dels pares per la formació religiosa escolar de llurs fills i alhora asseguri que l’àrea o matèria de religió s’imparteixi en tots els centres en condicions anàlogues a les altres àrees o matèries fonamentals, i que el fet de cursar-la no comporti ni privilegi ni discriminació per a cap alumne.
G. Diàleg cristianisme-cultura
12.
El Concili Provincial Tarraconense desitja que es potenciïn les institucions ja existents per al diàleg entre la fe i la cultura i que se’n creïn de noves allà on no existeixin i siguin necessàries, de manera que s’estableixi un terreny comú de col·laboració en el nivell cultural, especialment pel que fa als drets i valors humans i als progressos de la cultura.
13.
Cada bisbat, a través de la delegació diocesana de pastoral universitària, estudiarà la conveniència de crear un o més centres culturals cristians destinats als professionals, als universitaris i a la gent del món de la cultura, com ara espais d’acolliment, d’espiritualitat i d’activitats culturals on es formin persones i on es realitzi la projecció d’un cristianisme sensible a la cultura del temps.
14.
El Concili demana a les diòcesis que tenen centres universitaris que busquin solucions al problema de l’absència d’estudis teològics a les universitats, per tal que els universitaris puguin enriquir els seus coneixements amb estudis bíblico-teològics adients, de tipus històric o sistemàtic. En concret, valora positivament que s’elaborin acords amb les universitats per tal que aquests estudis puguin formar part dels crèdits de lliure elecció en els ensenyaments universitaris homologats.
H. Evangelització del poble a través de la cultura popular i dels mitjans de comunicació social
15.
El Concili Provincial Tarraconense recomana potenciar les missions populars —degudament actualitzades—, les jornades i els cursets de formació cristiana, i els exercicis espirituals —de molta tradició i fruit en el nostre poble.
16.
El Concili recomana que es promogui en les diòcesis, o entre diòcesis veïnes, la creació d’escoles pràctiques d’evangelització on es formin els subjectes de la pastoral (laics/laiques, religiosos/ses, preveres i diaques), tant en la proclamació del missatge de Crist que s’ha d’encarnar en la nostra societat com en l’ús dels moderns mitjans de comunicació social i en els nous procediments d’evangelització que els temps demanen.
17.
El Concili insta els cristians que treballen en el camp de l’art, de la comunicació i de la creació de cultura popular per tal que hi encarnin la seva fe i no deixin d’intentar vehicular la saba de l’Evangeli en les seves produccions. Així mateix, demana la col·laboració dels cristians en les tasques d’evangelització directa a través dels mitjans populars de comunicació i en les escoles pràctiques d’evangelització. El Concili demana també que en cada diòcesi s’ofereixi un acompanyament pastoral adequat per tal de formar bons tècnics i bons cristians, ja que en l’actuació dels cristians en els mitjans de comunicació social és imprescindible la mediació professional i el testimoniatge personal. Finalment, el Concili demana que, dins el marc de la Facultat de Teologia de Catalunya, es promogui la creació d’un grup d’investigació sobre la teologia i sobre l’ètica de la comunicació.
18v.
Els bisbes potenciaran les delegacions diocesanes de mitjans de comunicació social i el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), amb el seu Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya, amb la finalitat de: a) recollir i difondre la informació religiosa; b) ajudar a formar opinió pública sobre les qüestions que afecten el poble des d’una perspectiva ètica i evangèlica; c) assessorar els pastors en les seves intervencions en els mitjans de comunicació social, i d) endegar un pla pastoral més global sobre l’ús adequat dels mitjans de comunicació social de cara a l’evangelització (prioritats i conjunció d’esforços).
19.
Com a suport a totes aquestes tasques evangelitzadores, i donat que en el món actual calen, més que mai, espais de silenci i d’interiorització sostinguts per petites comunitats d’oració, per afavorir l’experiència de Déu, el Concili, a més de recomanar vivament el recés en els monestirs i en els santuaris, de tanta tradició en el país, proposa la potenciació dels centres d’espiritualitat ja existents en les diòcesis o la creació de nous on no n’hi hagi, per tal de promoure des d’allí l’anunci de l’Evangeli i el seguiment de Jesucrist. Proposa també la dedicació d’espais de pregària i d’acolliment en algunes parròquies o en altres centres eclesials, al cor de les ciutats.
I. Nova situació intercultural i interreligiosa
20.
El Concili Provincial Tarraconense agraeix als organismes de migracions i de marginació i a les diverses persones i entitats que treballen juntament amb gent d’altres països i cultures la tasca que realitzen amb una gran vocació i, sovint, amb manca de mitjans. També invita les diòcesis a potenciar el treball ja iniciat, tot aprofundint en l’acolliment i en el suport personalitzat als immigrats, i alhora defensant llurs drets (inclosa la llibertat religiosa) i promovent llur integració en la nostra societat.
21.
El Concili invita les parròquies, els moviments, els col·legis i les comunitats cristianes a una tasca d’educació per a la convivència i d’obertura a les diverses cultures des d’un esperit de clara identitat cristiana i de valoració de tot allò de bo que l’Esperit hi ha sembrat. Així mateix, exhorta les institucions d’abast intercultural, interconfessional i pastoral a realitzar estudis que ajudin a la comprensió i al discerniment evangèlic d’aquesta nova situació.
J. Atenció al món rural
22p.
El món rural pateix un procés de transformació econòmica i social que afecta la vivència religiosa, les celebracions i els serveis eclesials. En aquest sentit, el Concili Provincial Tarraconense proposa:
– Reconèixer la tasca feta, sovint callada i en solitud, per part de preveres, de diaques, de laics i de laiques, de religiosos i de religioses i de moviments especialitzats (JARC, MCPC). Se’ls demana que, lluny d’abandonar, continuïn afrontant les grans dificultats que pateixen aquests pobles, amenaçats per la pèrdua de la seva identitat.
– Potenciar el treball de conjunt en el marc arxiprestal, com a unitat de pastoral, en funció de les possibilitats i de les limitacions de les petites comunitats, en el qual conflueixi la tasca de les parròquies, dels serveis, dels secretariats, de les delegacions i dels moviments.
– Formar i acompanyar els laics i laiques amb missió pastoral per a assistir tant les comunitats com els moviments que tenen manca de prevere, sota la responsabilitat de la diòcesi pròpia i amb l’ajut subsidiari de la Conferència Episcopal Tarraconense. Cal suscitar vocacions en les comunitats per tal de realitzar aquests serveis, entre els quals destaquen la pregària, la lectura de la Paraula de Déu, la catequesi, la sol·licitud pels malalts, l’atenció als moviments del medi rural, no sols dels joves sinó de la gent gran, els serveis de solidaritat i la defensa dels drets dels seus habitants sense recursos.
– Constituir un equip de treball interdiocesà (cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE. Església i món rural, cap. V, 1992) amb l’objectiu d’elaborar un projecte de pastoral rural, tenint en compte la feina que està fent el Departament de Pastoral Rural del Centre d’Estudis Pastorals. En la mateixa línia es recomana l’inici d’un procés d’unificació dels moviments que treballen en el medi rural.
K. Pastoral obrera
23.
Aquest Concili Provincial Tarraconense valora i vol potenciar el treball de pastoral obrera que s’ha fet a Catalunya, en la línia del document de la LXII Assemblea Plenària de la CEE La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Per tant:
– Reconeix que el món obrer continua essent una realitat important, socialment i numèricament, en la nostra societat.
– Declara que l’evangelització del món obrer és l’objectiu central de la pastoral obrera i que s’ha de considerar responsabilitat i tasca de tota l’Església a través de les diferents mediacions pastorals.
– En especial considera important la formació de militants obrers cristians compromesos amb l’Església i disposats a transformar la societat.
– Recomana que, des de la pastoral obrera, es potenciï la creació de grups o d’equips de pastoral obrera a les parròquies obreres o de barriada, ajudant així la formació de la consciència social i missionera dels cristians.
– La pastoral obrera ha d’actuar a l’interior de l’apostolat seglar, però en íntima relació amb la pastoral social i de la marginació.
L. Pastoral de la salut
24.
Jesús passà fent el bé i guarint, com a signe del Regne. El Concili Provincial Tarraconense, doncs, convençut que l’Evangeli proclamat i viscut és font d’una nova qualitat de vida, també humanitzador i salvador, demana que l’activitat de la nostra Església i la de cada cristià manifestin aquesta Bona Notícia —talment com el bon samarità— donant suport i ajuda als adolorits i als malalts de tota mena, especialment als més desatesos, i sense oblidar els problemes específics de la gent gran. Si en algun moment cal que aparegui més clar l’amor de l’Església per tot home i tota dona és en el del dolor, així com també en les situacions al voltant de la mort.
Les delegacions diocesanes de pastoral de la salut tenen la funció d’animar i de coordinar en cada diòcesi tot el camp de la pastoral de la salut a nivell parroquial, arxiprestal, hospitalari, etc. El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut coordina i promou els aspectes d’aquesta pastoral en l’àmbit de la Tarraconense.
Correspon a aquestes delegacions, entre altres, la tasca d’ajudar a potenciar un voluntariat preparat i generós al servei dels malalts en llur domicili o dels que estan en els hospitals.
Cal també ajudar i servir les Fraternitats de Malalts en la defensa de llurs legítimes reivindicacions i en l’acompanyament que puguin necessitar en qualsevol cas.
II. MISSIÓ DEL LAÏCAT EN L’EVANGELITZACIÓ
25.
El Concili Provincial Tarraconense reconeix que la participació del laïcat en la missió evangelitzadora és una de les prioritats i un dels reptes més importants de l’Església contemporània. Els laics i laiques són «cristians incorporats a Crist pel baptisme; constituïts com a Poble de Déu; participants a la seva manera de la funció profètica, sacerdotal i reial de Jesucrist; exerceixen la missió de tot el poble cristià en l’Església i en el món a través dels seus carismes diversos» (LG 31). Aquest repte del Concili Vaticà II continua essent una realitat candent en els nostres dies. Cal realitzar una tasca de conscienciació i de formació de tots els cristians i cristianes de cara a viure amb coherència la fe i la vida, a poder donar raó de l’esperança i a testimoniar l’amor de Déu. Les exhortacions apostòliques Evangelii nuntiandi, de Pau VI i Christifideles laici, de Joan Pau II, han instat tota l’Església a fer realitat aquesta crida del Concili Vaticà II que, en definitiva, és una crida a restar fidels a l’Evangeli (Mt 28,19–20).
Per això el Concili fa una crida urgent a tots els subjectes de la pastoral, d’una manera molt especial als preveres, als diaques, als religiosos i religioses, i als laics i laiques que exerceixen responsabilitats:
– A mantenir una voluntat eficaç que tot el laïcat prengui consciència de la seva responsabilitat evangelitzadora allà on es trobi.
– A animar el major nombre possible a organitzar-se d’acord amb els diversos carismes existents en l’Església, seguint la doctrina del Vaticà II i dels documents posteriors del Magisteri, a fi d’assolir la formació necessària per a poder donar testimoniatge de la fe i desenvolupar llur santificació en les situacions ordinàries de la vida (treball, família, medi ambient, vida social, cultural, política…), amb una actitud transformadora de la societat d’acord amb els valors evangèlics.
A. Opció prioritària per la pastoral de joventut
26.
El Concili Provincial Tarraconense fa una crida urgent a les comunitats cristianes per tal que no manquin espais, persones dedicades i recursos infraestructurals i econòmics per a l’evangelització dels joves. Insta els rectors de parròquies de ciutat o rurals, els religiosos i religioses, els laics i laiques amb responsabilitats pastorals, a afavorir espais de trobada i de diàleg amb els joves del seu voltant per tal de créixer en el coneixement i estima del món jove i així establir vincles evangelitzadors amb els joves allà on es troben. Per a facilitar aquests punts de contacte, cal promoure llocs d’encontre per als infants i per als joves amb un sentit d’acolliment i d’obertura a tots, a fi que des del lleure i l’acolliment es puguin obrir a la trobada amb Jesucrist vivent i a la participació en la comunitat cristiana.
27.
El Concili fa una crida molt especial a tots els qui treballen en la pastoral dels adolescents per tal que s’esforcin a fi que els adolescents trobin, a través de la vida en grups cristians, un mitjà adient que els ajudi a viure i a testimoniar la fe.
28p.
El Concili encomana a l’equip de delegats diocesans de pastoral juvenil i al Secretariat Interdiocesà de Joventut la coordinació de totes les realitats i moviments de joves existents en les diòcesis, en la línia de la Proposta de Pastoral de Joventut per a Catalunya i Balears (1994). Aquesta proposta, fruit d’una decisió de cooperació, és el marc global on podem articular totes les altres concrecions que segueixen. Per a dur-ho a terme cal:
a) Potenciar el Consell Català dels Moviments Especialitzats.
b) Endegar un moviment general de joves d’Acció Catòlica en connexió amb els moviments especialitzats.
c) Atendre l’evangelització de tots els joves, tot articulant l’apostolat interpersonal, parroquial i del medi, i també la pastoral de les escoles catòliques i dels centres d’esplai i altres realitats de pastoral juvenil, amb l’ús dels moderns mitjans de comunicació que permetin fer arribar un primer anunci evangèlic a tothom.
d) Impulsar una pastoral global d’infància que articuli la tasca de la catequesi i de l’escola amb l’acció en l’àmbit del lleure o dels moviments infantils i que trobi després un entroncament amb la pastoral de joventut.
e) Realitzar un estudi permanent de la realitat juvenil a Catalunya i de les respostes socials i pastorals que s’estan donant a casa nostra i a altres indrets.
f) Assegurar la formació dels animadors i dels consiliaris dels joves mitjançant un programa global i sistemàtic.
B. Coordinació dels moviments de laics
29.
El Concili Provincial Tarraconense encomana a l’Equip Interdiocesà de Responsables de l’Apostolat Seglar i Laïcal la tasca de:
a) Potenciar els moviments d’Acció Catòlica, d’infants, de joves i d’adults, en la seva doble modalitat general i especialitzada (obrera, rural, universitària, professional, de la tercera edat, etc.), d’acord amb les notes que la defineixen: assumpció com a pròpia de la finalitat apostòlica de l’Església, direcció exercida pels seglars, l’organització com a element significatiu i eficaç, en comunió orgànica amb el ministeri pastoral del bisbe… (Apostolicam actuositatem, 20; cf. Christifideles laici, 31; Laics cristians, Església en el món, 124–128).
b) Establir lligams amb els col·lectius de voluntariat de cara a una major fluïdesa d’informació, de recepció i de formació i a un major impacte en la vida social (cf. CEE. L’Església i els pobres, 84–104).
c) Ajudar els bisbes a discernir i a articular dins la pastoral diocesana els nous moviments en perspectiva evangelitzadora.
d) Tenir cura de la formació permanent.
C. La participació de la dona en l’Església
30.
Tenint en compte que la dona és discriminada de fet i sovint en molts nivells de la societat i de les comunitats cristianes, el Concili Provincial Tarraconense proposa:
a) Reconèixer el protagonisme real i l’aportació específica de la dona en la societat i en l’Església, i respectar la seva dignitat com a persona, tot valorant les tasques que realitza en el seu compromís temporal (treball, família, opcions de vida, etc.) i eclesial (en les parròquies, comunitats, moviments, serveis i en les delegacions).
b) Reafirmar la voluntat eclesial de no discriminar la dona i les seves tasques per raó del sexe i vetllar per mantenir aquesta voluntat decidida.
c) Aplicar, tenint en compte les diverses condicions canòniques de les persones, així com la naturalesa de cada ofici, les possibilitats que té l’actual Codi de Dret Canònic de participació dels laics i laiques en les responsabilitats pastorals, parroquials i diocesanes, com per exemple delegacions diocesanes, canceller-notari, ecònom de la diòcesi, etc.
Demana també que es continuï aprofundint, teològicament i antropològicament, sobre quina ha de ser l’aportació específica de la dona dins la societat i dins l’Església (cf. JOAN PAU II. Mulieris dignitatem, 49–50).
D. Compromís sociopolític dels cristians
31
El Concili Provincial Tarraconense,
– Afirma el deure dels cristians de comprometre’s en el servei de la societat, en les seves diverses manifestacions: professionals, culturals, sindicals i polítiques.
– Insta les comunitats cristianes a respectar el pluralisme polític i a acompanyar amb atenció i amb respecte aquells cristians, laics i laiques, que treballen compromesos en la vida política, tenint en compte la complexitat d’aquest àmbit i alhora la necessitat d’una constant crida a la responsabilitat.
– Invita a crear en els diferents bisbats un petit grup plural que pugui aprofundir en el tema, que ajudi els cristians compromesos i que n’engresqui d’altres a concretar llur compromís.
– Recomana al Centre d’Estudis Pastorals, en connexió amb el Secretariat Social, la creació de cursos i de seminaris, descentralitzats en els diversos bisbats i zones, sobre el sentit i sobre la importància de la participació dels cristians en els compromisos cívics i polítics (associacions de pares d’alumnes, associacions de veïns, col·legis professionals, partits polítics, sindicats, ateneus, entitats esportives i cultural-recreatives, voluntariat social, etc.).
E. Organismes de diàleg i corresponsabilitat
32.
El Concili Provincial Tarraconense recomana vivament la creació de Consells de Pastoral en els diversos àmbits de la vida de l’Església: parròquies (o grups de parròquies veïnes quan aquestes són tan petites que no permeten tenir-ne), arxiprestats, diòcesis, o la potenciació dels ja existents, a fi que siguin realment una mediació eficaç per fer realitat la comunió i la corresponsabilitat de tots els membres de les respectives comunitats i llur acció evangelitzadora.
III. LA FAMÍLIA CRISTIANA, COMUNITAT CREIENT I EVANGELITZADORA
A. La família, llar de vivència cristiana
33.
Donada la importància i l’especificitat de la família cristiana per a l’Església, el Concili Provincial Tarraconense demana que s’incorporin matrimonis i famílies tant en els centres de reflexió teològica i pastoral com en els organismes diocesans, si més no quan es tractin qüestions que afecten la vida familiar. La redacció d’un Directori Pastoral Matrimonial i Familiar pot ésser el primer fruit d’aquesta col·laboració a l’interior de l’Església.
34.
El Concili demana als matrimonis i a les famílies cristianes que, soles, i encara més bé unides a altres grups de famílies, defensin els seus drets, reclamin les ajudes necessàries i promoguin les estructures socials i jurídiques que tutelin la seva dignitat i que els facilitin el compliment més ple de llur missió. Totes les comunitats cristianes els faran costat i els ajudaran en aquestes tasques.
35.
El Concili vol que es potenciïn en les diòcesis —i, si calgués, que es creïn— els organismes adients de pastoral familiar, i que es desenvolupin les necessàries col·laboracions interdiocesanes. És missió d’aquests organismes, entre altres, la reflexió competent i l’orientació sobre els problemes que preocupen concretament les famílies d’acord amb el Magisteri, i procurar ajudar-les en llur missió.
36.
El Concili insta la creació de serveis d’orientació familiar allà on sigui possible d’establir-los amb la qualitat requerida (amb mitjans i amb persones preparades teològicament, científicament i psicològicament). Aquests serveis assessoraran els matrimonis i les famílies en les qüestions morals, en les dificultats de parella, de procreació responsable i d’educació dels fills, així com també els serviran, els acompanyaran i els ajudaran quan passin per situacions personals, conjugals i familiars doloroses (per exemple la viduïtat) o conflictives (per exemple la separació).
37.
Els bisbes de la Tarraconense, tot mantenint sempre la fidelitat plena a la doctrina de la fe, es comprometen a acollir, a potenciar i a discernir les recerques i els resultats científics, antropològics i teològics dels especialistes en aquest camp i a tenir-los en compte en la pastoral.
38.
El Concili recorda a tots, i de manera especial als ministres de la reconciliació en l’exercici de llur ministeri, que, de cara a la progressió de la vida cristiana i sense rebaixar les exigències de l’Evangeli, cal, en qualsevulla circumstància, que quedi ben manifesta la confiança en la bonesa i en la misericòrdia divines vers tots nosaltres en el nostre itinerari gradual vers Déu. És aquesta manifestació de bonesa i de misericòrdia la que volem que presideixi la pastoral de les nostres diòcesis.
B. Família i educació integral
39.
El Concili Provincial Tarraconense agraeix el servei eclesial que fan els diversos moviments familiars cristians en l’acompanyament humà, espiritual i pastoral dels matrimonis i de les famílies, i insta les delegacions d’apostolat seglar a prestar un veritable suport a la tasca de creixement (personal i dels esposos) i d’assumpció de responsabilitats familiars i socials que aquells fomenten. El Concili vol recordar que són també moviments familiars, i molt apreciats, els que atenen especialment els col·lectius de separats fidels al vincle matrimonial i els que es preocupen dels vidus cristians.
40.
Conscients de les dificultats que implica avui la vida matrimonial i familiar reeixides, el Concili insta que, allà on sigui possible, es creïn o es potenciïn centres de preparació al matrimoni i s’hi destinin mitjans suficients que facilitin el compliment de llur missió. En qualsevol cas cal que en la catequesi i en els diversos moviments d’adolescents i de joves es tingui present una educació integral que no menystingui els aspectes sexuals, afectius i morals de la persona. Serà una preparació llunyana al matrimoni.
41.
El Concili lloa les famílies cristianes que són generoses en la transmissió de la vida i també els esforços que fan per l’educació dels seus fills i les encoratja a avançar encara més en l’intent d’obtenir-ne l’educació integral (intel·lectual, afectiva, sexual, social, religiosa i vocacional). En tot aquest procés els pares hi tenen un paper insubstituïble i una responsabilitat irrenunciable, sense que això vulgui significar el menysteniment de l’acció d’altres tan importants com són els educadors i els catequistes amb els quals cal col·laborar. Fent-ho així els pares acompleixen llur missió, encara que no sempre aconsegueixin els resultats humans i cristians que pretenien.
C. Pastoral de les famílies en situacions especials
42.
El Concili Provincial Tarraconense manifesta que els cristians casats civilment, les parelles que conviuen i que no han contret matrimoni i els divorciats tornats a casar no han de considerar-se separats de l’Església, i vol que trobin acolliment fratern al seu interior. Desitja que, amb l’ajuda, si cal, dels organismes d’assessorament jurídic i pastoral diocesans, procurin de regularitzar llur situació, i desitja també que puguin participar en el culte i en les activitats apostòliques en la mesura que sigui possible d’acord amb les normes pastorals del Magisteri. Aquest acompanyament pastoral es farà sempre de manera que reflecteixi les entranyes d’amor i de misericòrdia de Déu Pare en la veritat de l’Evangeli.
43.
El Concili fa una crida a tots els cristians per tal que lluitin decididament contra totes les causes que empenyen vers la interrupció d’una vida humana ja iniciada. El Concili insta també tothom a acollir, a respectar i a defensar les mares que han concebut fora del matrimoni, i exigeix que s’eviti qualsevulla coacció a contraure matrimoni a causa de l’embaràs.
44.
El Concili insta a compartir amb afecte i amb solidaritat eficaç, personal i comunitària, els problemes de tota mena que comporten per a les famílies els fills amb limitacions físiques o psíquiques greus, els quals són persones i ningú no té dret a menysprear-los, i sovint són fills afectuosos i agraïts.
45.
El Concili demana que es promoguin institucions que acullin, econòmicament, sanitàriament i en la més estricta tutela del secret, les mares que acceptin de dur a bon terme el fill que porten en el seu si. Correspondrà a elles, preveient l’esdevenidor i cercant el major bé del fill, decidir si se’n fan càrrec o bé si el donen en adopció. El Concili demana a les congregacions religioses que col·laborin en la creació i en el manteniment d’aquestes institucions, i manifesta el seu agraïment profund a les que sacrificadament ja s’hi dediquen.
46.
El Concili demana que no manquin cristians que estiguin disposats a subvenir a les necessitats dels menors en dificultats greus i dels desemparats, mitjançant, si cal, l’acceptació de la guarda, àdhuc de la no remunerada, o també de l’adopció. En aquest darrer cas també demana a les autoritats civils que es facilitin i s’agilitin els tràmits de cara a l’adopció de fills.
IV. PLA CONCILIAR DE FORMACIÓ
47vp.
Els bisbes oferiran un pla de posada al dia i de formació permanent de tots els subjectes actius de la pastoral, en el termini de 10 anys.
Aquest pla inclourà la formació humana (psicològica i sociocultural), teològica, espiritual, pastoral i la iniciació a les tècniques actuals de comunicació.
La Conferència Episcopal Tarraconense realitzarà aquest projecte amb la col·laboració de professors que designarà d’entre els de la Facultat de Teologia, del Centre d’Estudis Pastorals i d’altres centres i instituts existents en les nostres diòcesis.