Índex

ÍNDEX
General
Decret de promulgació
Resolucions
Prefaci
Capítol primer: Anunciar l’evangeli a la nostra societat
I. Evangelització i societat
A. L’Església anuncia Crist a tots els homes i dones
B. Els creients allunyats
C. El carisma de la vida religiosa i l’evangelització
D. La catequesi dins la missió evangelitzadora de l’Església
E. L’escola catòlica i els catòlics en l’escola pública
F. Informació religiosa a les escoles i instituts
G. Diàleg cristianisme-cultura
H. Evangelització del poble a través de la cultura popular i dels mitjans de comunicació social
I. Nova situació intercultural i interreligiosa
J. Atenció al món rural
K. Pastoral obrera
L. Pastoral de la salut
II. MISSIÓ DEL LAÏCAT EN L’EVANGELITZACIÓ
A. Opció prioritària per la pastoral de joventut
B. Coordinació dels moviments de laics
C. La participació de la dona en l’Església
D. Compromís sociopolític dels cristians
E. Organismes de diàleg i corresponsabilitat
III. La família cristiana, comunitat creient i evangelitzadora
A. La família, llar de vivència cristiana
B. Família i educació integral
C. Pastoral de les famílies en situacions especials
IV. Pla conciliar de formació
Capítol segon: La paraula de Déu i els sagraments en les nostres esglésies
I. La paraula de Déu, font de la vida de l’Església
II. El diumenge i l’eucaristia dominical
III. Pastoral sacramental
Capítol tercer: La sol·licitud pels mÉs pobres i marginats
I. Al servei de la corresponsabilització eclesial davant la pobresa i la marginació
A. Sol·licitud general pels més pobres i marginats
B. Conveniència d’un secretariat social
II. Exigència indefugible del testimoniatge intraeclesial
C. Pràctica dels drets dins l’Església
D. Ús dels béns temporals dins l’Església
E. Ètica econòmico-social
III. Alguns agents concrets
F. Càritas
G. Vida consagrada
H. Voluntariat social
I. Compromís social, cultural i polític
IV. Alguns àmbits específics
J. Malalts
K. Presos
L. Tercer Món
M. Zones rurals
N. Món marítim
O. Quart Món (bosses de pobresa)
Capítol quart: La comunió eclesial i la coordinació interdiocesana de les nostres Esglésies
I. Sentit de comunió i de pertinença a l’Església
II. L’Església diocesana al servei de la comunió i de la missió
A. Estructures pastorals diocesanes
B. L’exercici de la corresponsabilitat en l’Església diocesana
III. La coordinació interdiocesana
IV. El servei pastoral dins la creixent mobilitat humana
V. Atenció especial als preveres
VI. La pastoral vocacional
VII. La dimensió missionera de les nostres esglésies diocesanes
VIII. L’economia de les nostres esglésies
Missatge del Concili
Per matèries
Acció Catòlica     22, 27-29, 107
Adopció     45-46
Allunyats     2-5
Anunciar     2, 4
Arxiprestat     9, 22, 32, 128-129, 137, 146, 148-149, 161
Atur     90, 93, 104, 118
Autofinançament     165
Avortament     43, 79, 111
Baptisme     68
Béns temporals     86-93
Bisbe     122-124, 136, 147, 150-153, 158, 161-162, 164
Càritas     78, 94-95, 110, 128
Caritat     77, 98, 100, 128, 134
Català, llengua pròpia     104-141
Catedral     130, 140
Catequesi     7, 9, 28, 41, 55, 86, 89, 91, 120, 128, 134, 140, 153, 161
Centre Català de Solidaritat     96
Centres d’espiritualitat     19
Classe de religió     11
Compromís     31, 104, 106-107
Comunió     1, 6, 119-122, 124, 126, 128-129, 131, 136, 138, 141, 161
Comunitat     1, 4, 6, 9, 21-22, 25-26, 30, 62, 74-75, 94, 99, 107, 115, 120-123, 128, 131, 152-153, 155-157, 163
Concilis     139
Conferència Episcopal Tarraconense     142-143, 170
Consell d’Economia     168
Consell de Pastoral     32, 124, 128-129, 135-137
Consell Presbiteral     135-136
Cultura     1, 6, 9, 11-21, 31, 59-60, 74, 141
Diaconat permanent     22, 25, 72, 158
Directori (directius)
     Arxiprestat     129
     Celebracions dominicals en absència de prevere
     Diàleg interreligios     164
     Orientacions consells pastorals     137
     Orientacions sobre mobilitat humana     144
     Parròquia     128
     Pastoral familiar     33
     Pastoral sacramental     66-67
     Turisme     146
Diumenge     59, 62
Doctrina social     77-78, 80-81, 83, 86-87, 89-93, 104, 118
Dona     30, 84
Drets     82-83, 85, 90-93, 104
Economia     165-170
Ensenyament     4, 10-11, 164
Ecumenisme (diàleg interreligiós)     127, 164
Escola (col·legis)     8-9, 16-17, 21, 28, 131
Eucaristia     1, 59, 62-65, 69, 73, 77, 110, 128, 146
Eutanàsia     111
Evangelització     1-2, 5-6, 8, 16-19, 23, 25-26, 28, 32, 47, 66, 74, 86, 110, 122, 128, 131, 142, 159, 164
Exèquies     73
Exercicis espirituals     15
Família     33-46, 68, 115, 118, 153-155
Fills amb limitacions     44, 93
Formació     15, 22-23, 25, 28-29, 31, 47, 61, 63, 120, 129, 149
Homilia     51, 89, 91, 140
Indiferents     3
Joves     9, 25-28, 40, 55, 75, 90, 120, 131, 153-154, 156
Justícia     80, 83, 89, 91-92, 98, 118
Laïcat     22-23, 25-32, 104-109, 128, 134, 136, 160, 163
Litúrgia de les Hores     57
Malalts (pastoral de la salut)     4, 24, 72, 110-111
Mares solteres     43, 45
Marginació     20, 23, 78-80, 92, 97, 108-109, 118
Marítim (món)     117
Menors amb dificultats     46
Migració     20
Missatge de Crist     1, 16, 76
Missions
     Dimensió missionera     159-164
     Missions populars     15
Missió pastoral (laics i laiques)     22, 134
Mitjans de comunicació     16-18, 28, 140
Mobilitat humana     128, 144-148
Monestirs     19
Moviments     4-5, 9, 21-24, 27-30, 39-40, 107, 111, 120, 123, 131, 153, 161
Música     52
Obrera (pastoral)     4, 23, 131
Organismes diocesans
     Càritas     80, 88, 95
     Compromís polític     19
     Comunió     120, 123
     Consells de pastoral     32
     Consells i escola     9
     Dones     30
     Economia     87
     Formació     47
     Informació econòmica     167
     Joves     28
     Mar     117
     Migració i marginació     20
     Missions     160-161
     Mitjans de comunicació social     18
     Parròquia-arxiprestat-diòcesi     128-137
     Pastoral bíblica     54
     Pastoral familiar     33, 35-36, 39-40, 42, 45
     Pastoral obrera     22, 29
     Pastoral universitària     13, 29
     Pobresa     97
     Presó     112
     Religiosos     126
     Rural     22, 29
     Salut     24
     Tercer Món     114
Organismes interdiocesans
     Acció Catòlica     28-29
     Associació Bíblica     54
     Autofinançament     165
     Catequesi     7
     Centre Català de Solidaritat     96
     Centre de Pastoral Litúrgica     70
     Centre d’Estudis Pastorals     22, 31
     Consells pastorals     137
     Dona     30
     Escola cristiana     10
     Facultat de Teologia     17
     Família     170
     Fons comú     170
     Formació     47
     Joves     28
     Impuls/revisió     143
     Informació econòmica     167
     Laics (apostolat seglar)     29, 39
     Litúrgia i catequesi     67, 70
     Mar     117
     Migració i marginació     20
     Missions     160
     Mitjans de comunicació social     18
     Mobilitat humana     144
     Moviments especialitzats     28, 39
     Música     52, 63-64
     Organigrama     86
     Pastoral obrera     22, 29
     Pastoral universitària     12-13
     Personalitat jurídica     142
     Presó     112
     Preveres     150
     Religiosos     6
     Rendibilitat     169
     Rural     22, 29
     Salut     24
     Santuaris     19, 148
     Secretariat social     31, 80
     Turisme     145-146
     Unitat pastoral     138
Paraula de Déu     1, 48-49, 51, 53-58, 128
Parròquia     4, 9, 21-26, 28, 30, 32, 59-60, 95, 128-131, 137, 140, 144, 146-149, 157-158, 161, 167-168
Pasqua     61
Pastoral     119
Pena de mort     112
Penitència (sacrament)     71
Perdó     1, 71
Personalitat jurídica dels vuit bisbats     142
Pluralitat     1
Pobresa     76-77, 79-81, 86, 91-92, 97-99, 109, 118
Pregària     1, 19, 48, 50, 57-59
Practicants ocasionals     3-4, 66, 74
Presó     112
Preveres     22, 25-26, 38, 51, 53, 62-63, 66, 70-72, 125, 128, 136, 147, 149, 153, 156-157, 160, 162
Professors     8, 10, 83
Propietat     104
Quaresma     61
Quart Món     118
Racisme     115
Reconciliació     1
Religiosos (cf. escola)     6, 10, 22, 25-26, 45, 72, 87, 97-99, 117, 126, 131, 136, 140, 153-154, 157, 160
Renovació     1
Rural     22, 65, 116, 128, 131
Sagraments     66, 68-70, 72, 75, 86, 110, 128, 146, 153, 161, 163, 166
Santuaris     19
Secularització     1, 3
Situacions irregulars (família)     42, 68
Sobirania cultural     105, 141
Societat (catalana)     1, 5-6, 9, 11, 25, 30-31, 105, 140-141
Tercer Món     114
Testimoni     1-2, 17, 25, 27, 31
Tortura     112
Tridu pasqual     61
Turisme     128, 144-148
Unitat pastoral de les vuit Esglésies     138
Universitats     14
Vetlla Pasqual     61
Visita Pastoral     124
Vidus/ues     36, 39
Vocacions     41, 153-158, 160-161
Voluntariat     29, 96, 100-103, 112
Xenofòbia     115