Nota explicativa prèvia

NOTA EXPLICATIVA PRÈVIA
La denominació «Conferència Episcopal Tarraconense» es va fent servir des de fa alguns decennis per a significar les reunions del senyors bisbes de la Província Eclesiàstica Tarraconense i de l’arxidiòcesi de Barcelona i el conjunt de serveis comuns. Per aquesta raó apareix en algunes resolucions del Concili Provincial Tarraconense, si bé aquesta denominació no significa ni la naturalesa ni les facultats de les conferències episcopals tal com vénen regulades en els cànons 447–459 del Codi de Dret Canònic de 1983. Aquesta denominació s’adaptarà al que es decideixi en conformitat amb la resolució 142.